logo
skolka

Zápis

Zápis dětí do mateřské školy proběhne v úterý 7.5. od 14.00 do 18.00 hod.

Kritéria přijímání žáků do Mateřské školy Králův Dvůr-Počaply, Plzeňská 89, pro školní rok 2019/2020:

1. Trvalý pobyt dítěte shodný s trvalým pobytem zákonného zástupce žáka ve spádové oblasti školy dle věku od nejstaršího po nejmladší dítě (narozené do 31.8. 2016)
2. Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti školy od nejstaršího po nejmladší dítě (narozené do 31.8. 2016)

Jak porozumět kritériím:

1. Děti se stejným trvalým pobytem jako zákonný zástupce ve školském spádovém obvodu školy dle Obecně závazné vyhlášky města Králův Dvůr

Zákonný zástupce žáka doloží trvalý pobyt dítěte dokladem z ohlašovny pobytu. Toto kritérium bude zohledněno v případě, že zákonný zástupce doloží užívací právo k místu trvalého pobytu dítěte - tj. prokáže, že na uvedené adrese společně s dítětem bydlí, jedním z následujících způsobů:
- předložením výpisu z katastru nemovitosti osvědčujícím, že zákonný zástupce žáka je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu místa trvalého pobytu dítěte. V tomto ohledu stačí také doložení výpisu z www.nahlizenidokn.cuzk.cz - doložením kopie platné nájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese - doložením písemného prohlášení vlastníka o souhlasu s užíváním objektu na dané adrese zákonným zástupcem žáka a uvedení případného rodinného vztahu zákonného zástupce žáka a vlastníka - včetně doložení trvalého pobytu zákonným zástupcem žáka. - doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše

2. Děti s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu školy dle Obecně závazné vyhlášky města Králův Dvůr

Toto kritérium sleduje pouze trvalý pobyt dítěte. Pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců, doloží zákonný zástupce žáka trvalý pobyt dítěte originálním dokladem z ohlašovny pobytu.

Věk dítěte

O pořadí rozhoduje věk dítěte dle zákona 561/2004 Sb. v platném znění, od nejstarších po nejmladší narozené do 31. 8. 2016. Mohou být zapsány i děti narozené do 31.12 2016. Děti narozené po 31. 12. 2016 nebudou zapsány.

Očkování dítěte

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením §34 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto ustanovení se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Potvrzení o očkování dítěte je nutné předložit u zápisu.

Žádost o přijetí v druhé MŠ než ve spádové

Zákonní zástupci se dostaví pouze k zápisu do MŠ ve své spádové oblasti. Spádová oblast je určena místem trvalého bydliště dítěte podle Obecně závazné vyhlášky města Králův Dvůr, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol.
Výměna dětí mezi školkami bude možná na základě vaší poznámky uvedené na přihlášce a dle možností kapacity školek.

Doložení dokumentů

Rodiče při zápisu předloží svůj OP a rodný list dítěte, potvrzení od dětského lékaře, že je dítě očkováno, doklad o užívacím právu k uvedenému bydlišti. Cizinci předloží pas. Veškeré potřebné dokumenty je nutné doložit v den zápisu.

Mgr. Vladislav Krabec, ředitel školy

Zde si stáhněte vyjádření lékaře , přihlášku do MŠ a evidenční list .